วันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2554

รายงานกลุ่มที่ 1 เรื่องแนวคิด ทฤษฎีการจัดการความรู้การจัดการความรู้ 


 (Knowledge Management
การจัดการความรู้ของกลุ่มที่ 1


 เรื่อง แนวคิด ทฤษฎีการจัดการความรู้ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น